ԴՊՐՈՑԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

    Հանրակրթական պետական չափորոշիչին համապատասխան յուրաքանչյուր աշակերտի համար ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ` ձեռք բերելու գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ հետագա ուսումը շարունակելու նպատակով: Կրթությունը նպատակաուղել սովորողի մտավոր, ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական զարգացմանը, նրա անձի ձևավորմանը:

     <<Գառնիի թիվ 1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը իրականացնում է նախադպրոցական  (5-6 տարեկաններ) և հիմնական ընդհանուր կրթության ծրագրեր:

Կրթական ծրագրերի յուրացման ժամկետները

  • նախադպրոցական կրթություն -1 տարի
  • հիմնական ընդհանուր կրթություն – 9 տարի: